Wet- en regelgeving

Heb je recht op een uitnodiging voor een onderhandse aanbesteding? Vaak wel!

Veel ondernemers zien met lede ogen hoe allerlei werk door de gemeente wordt aanbesteed aan concurrenten. Uiteraard komen ze er vaak pas achter als de aanbesteding al gegund is en als ze erachter komen doordat de betreffende concurrent met busjes de gemeente in komt rijden en piketpaaltjes begint te slaan. Soms kom je er achter in een artikel in het plaatselijke suffertje maar heel vaak kom je er helemaal niet achter.

Loconomie: hoe lokale bedrijven aanbestedingen kunnen winnen

Bijna alle inkopers bij gemeentes, provincies, waterschappen en andere regionale overheidsorganisaties zeggen tegen de lokale ondernemers dat zij het liefst hun opdrachten uitbesteden aan het lokale bedrijfsleven. Maar het lukt niet erg. Meestal beroepen ze zich dan op de aanbestedingswet. Er zijn echter we degelijk dingen die inkopers meer of beter kunnen doen om overheidsopdrachten aan het lokale bedrijfsleven te gunnen. Anderzijds zijn er ook dingen die ondernemers moeten doen om meer kans te maken. Dit artikel biedt handvatten voor beide partijen om meer te maken van de lokale economie: loconomie.

Het bestrijden van onredelijke eisen in een aanbestedingsprocedure

Een aanbestedende dienst is verplicht om selectie-eisen te kunnen onderbouwen. Sommige eisen, zoals omzeteisen, zijn zelfs verboden, tenzij de aanbestedende dienst direct al een deugdelijke onderbouwing geeft. Aanbestedende diensten springen er desondanks nogal makkelijk mee om en stellen nog steeds onredelijke eisen, die ertoe leiden dat bijvoorbeeld alleen beursgenoteerde ondernemingen of alleen de ondernemingen waarmee ze al jaren zaken doen in aanmerking komen. Bij het bestrijden van deze onredelijke en discriminerende eisen komt het wettelijke principe ‘Comply or Explain’ dan ook heel goed uit.

Dubieuze gunningsmethodieken

Interessant onderzoek naar gunningsmethodieken

In een onlangs verschenen onderzoek van de Universiteit Twente is uitgebreid ingegaan op de economische en juridische aspecten van verschillende gunningsmethodieken bij aanbestedingen. Ik bespreek een paar opvallende zaken uit dit onderzoek. In een aanbesteding op basis van EMVI is er een afweging tussen prijs en kwaliteit. Maar door het gebruik van bepaalde scoremethodieken kan de prijs veel zwaarder wegen, dan in de aanbestedingsstukken wordt gesuggereerd.

Een klachtenprocedure begint met het stellen van slimme vragen

Een aanbesteding is mensenwerk en waar gehakt wordt vallen spaanders. In bijna elke aanbesteding maakt een aanbestedende dienst fouten, staan er onredelijke bepalingen in de meegestuurde concept overeenkomst of worden geschiktheidseisen gesteld waar inschrijvers het niet mee eens kunnen zijn. Met de nieuwe Aanbestedingswet 2012 en de bijbehorende Gids Proportionaliteit is de ondernemer sterker komen te staan en kan hij met de wet in de hand kansrijker protesteren tegen onredelijk gedrag van aanbestedende diensten. Elke poging om iets aan de situatie te veranderen begint echter met het stellen van een nette en respectvol geformuleerde vraag.

Eisen en criteria bij aanbestedingen

In de Proportionaliteitsgids wordt uitgebreid geschreven over uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria en gunningscriteria. Voor de willekeurige ondernemer is op voorhand niet duidelijk wat de verschillen nu precies zijn tussen deze verschillende categorieën en wat een aanbestedende dienst wel en niet mag doen in het kader van een aanbesteding.

De nieuwe aanbestedingswet biedt kansen voor het MKB

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is dankzij het oude aanbestedingsrecht veel overheidsopdrachten kwijtgeraakt. Te meer doordat de Europese aanbestedingsprocedure veelal ook van toepassing werd verklaard op kleinere opdrachten. De eisen werden dan nogal eens onnodig te hoog voor mkb’ers. Door de nieuwe aanbestedingswet wordt de totstandkoming van optimale concurrentie bevorderd, de lasten van het aanbesteden verminderd, de aanbestedingspraktijk waar nodig geüniformeerd en de klachtenafhandeling vereenvoudigd.

De nieuwe aanbestedingswet

De bedoeling van de nieuwe aanbestedingswet is om een duidelijker en eenvormig kader te scheppen voor het plaatsen van overheidsopdrachten. Daarnaast een lastenverlichting voor ondernemers en een betere toegankelijkheid tot overheidsopdrachten voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).
Hiermee wordt de totstandkoming van optimale concurrentie bevorderd, de lasten van het aanbesteden verminderd, de aanbestedingspraktijk waar nodig geüniformeerd en de klachtenafhandeling vereenvoudigd.

Gaat de aanbestedingswet echt wat veranderen?

De nieuwe aanbestedingswet heeft als doel om nog beter te regelen, dat iedereen ook een eerlijke kans krijgt. De vraag is of dat ook gaat gebeuren. Er zijn in de wet allerlei bepalingen opgenomen, waarvan de goede bedoeling duidelijk is. Het moet afgelopen zijn met allerlei beperkende condities, die ervoor zorgen dat alleen grote en kapitaalkrachtige bedrijven in aanmerking komen voor overheidsopdrachten. Maar gaat dat ook gebeuren?

Pagina's